{{ currentPool.minersOnline }}

Thợ mỏ trực tuyến

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.formattedHash.split(' ')[1] }}

Hashrate pool

{{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[1] }}

Độ khó mạng lưới

{{ currentPool.networkHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkHash.split(' ')[1] }}

Hashrate mạng lưới

{{ currentPool.lastBlockTime }}

Block cuối cùng

{{ currentPool.currentBlock }}

Block đào

{{ currentPool.price_usd ? currentPool.price_usd.toFixed(3) : (0).toFixed(2) }}$ {{ (currentPool.last24HoursPlus ? '+' : '') + currentPool.last24Hours.toFixed(2) }}%

Giá 1 PIRL

{{ currentPool.luck }}%

May mắn

1.5%

Phí pool

6 PIRL

Phần thưởng block

16G

Độ khó cổ phần

1 PIRL

Thanh toán tối thiểu

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[0] }}

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[1] }} Pool
Hashrate

Chọn máy chủ đào của bạn:

Server Status